Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Gegevens van de verkopende partij

Naam verkopende partij:      Shiba's Kwispelbox

Handelend onder de naam:   www.shibas-kwispelbox.nl

Waar te vinden:                  Fauststraat 1

                                        4181DG Waardenburg

                                        *Geen kantooradres; bezoek enkel op afspraak

   

Te bereiken op:                     info@shibas-kwispelbox.nl

                                         @shiba.theshibainu


KVK nummer:                      82882622
BTW nummer:                     NL862639694B01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Shiba's Kwispelbox en iedere Overeenkomst tussen Shiba's Kwispelbox en consument.

 

De algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van www.shibas-kwispelbox.nl. Bij het plaatsen van een bestelling moet de consument deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij/hen instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de consument worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Shiba's Kwispelbox aanvaard zijn.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

 

Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een bepaald product een beperkte geldigheidsduur heeft, wordt dit nadrukkelijk op het product vermeld.

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Shiba's Kwispelbox gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Op de producten in de box hebben de leveranciers gebruiks- en waarschuwings-aanwijzingen geplaatst. Je bent verplicht om deze goed te lezen en in acht te nemen.

Consument is zelf verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade na het consumeren van bepaalde voedingsmiddelen/producten. Shiba's Kwispelbox raadt consument dan ook aan om de producten met gezond verstand en alleen onder toezicht te laten consumeren.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Shiba's Kwispelbox passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Shiba's Kwispelbox daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Wij kiezen onze leveranciers zorgvuldig en testen alle producten goed uit, maar we zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van het product.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  Shiba's Kwispelbox mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

De bedenktijd van 14 kalenderdagen gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 

Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn zijn/haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij/hen zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van consument.

 

Producten die wegens hygiënische redenen, bederfelijkheid of een beperkte houdbaarheid niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Voedingsartikelen, waarvan de verpakking is geopend door consument, zullen dus niet worden teruggenomen. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod. 

 

 

 

Artikel 6 - Verplichtingen consument tijdens bedenktijd

Tijdens de bedenktijd mag consument het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij/zij/hen dat in een winkel zou mogen doen. Het openen en/of gebruiken van producten uit de cadeauboxen is hierbij dus uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien dit wel gedaan is, vervalt het recht tot retourneren.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, gebruik makende van welke vervoerder dan ook, komen voor rekening van consument.

 

Het retourneren van de boxen is alleen mogelijk als de doos niet geopend en compleet is. Het retourneren van een geopende en onvolledige doos is niet mogelijk. Het retourneren van een doos omdat uw hond een bepaald speeltje niet leuk vindt is ook niet mogelijk. In een dergelijk geval raden wij u aan om het aan een andere hond te geven die het speelgoed of de snack wel lekker vindt. 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van Shiba's Kwispelbox bij herroeping

Als Shiba's Kwispelbox de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Shiba's Kwispelbox na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Shiba's Kwispelbox gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 8 - Prijs

De in het aanbod genoemde prijzen zijn duidelijk voor consument vermeld als ook de genoemde bezorgkosten.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.  BTW vrijstelling is van toepassing en dit zal ook worden vermeld op het factuur.

 

Artikel 9 - Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet consument een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Consumenten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet consument  zo snel mogelijk Shiba's Kwispelbox inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Shiba's Kwispelbox verbindt zich jegens consument om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan Shiba's Kwispelbox kenbaar heeft gemaakt

Shiba's Kwispelbox maakt gebruik van de bezorgservice van PostNL. 

 

Artikel 11 - Klachtenregeling

Indien consument niet tevreden is over de producten van Shiba's Kwispelbox en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is consuement verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@shibas-kwispelbox.nl met als onderwerp “Klacht”.

De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Shiba's Kwispelbox de klacht in behandeling kunnen nemen.

Shiba's Kwispelbox zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

Artikel 12 - geschillen

Op overeenkomsten tussen Shiba's Kwispelbox en  consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - aanvullende of aanwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.